You are here

Pozyskiwanie dotacji

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Ubieganie się o dofinansowanie z podziałania 1.2.2 "Innowacyjne przedsiębiorstwa" jest możliwe dla tych beneficjentów, którzy nie zależnie od wielkości, podejmą się realizacji projektu lub inwestycji na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego .

W wielu innych programach realizowanych przez RPO, dotacje na innowacje mogą otrzymać głównie małe i średnie firmy. W przypadku tej dotacji jest możliwość otrzymanie dotacji także przez duże firmy.

Poddziałanie 1.2.2 nabór wniosków

Podziałanie 1.2.2 nosi nazwę Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jak sama nazwa wskazuje ma na celu pomoc ludziom młodym znaleźć pracę.

Poddziałanie to skierowane jest do:
- publicznych służb zatrudnienia,
- Ochotniczych Hufców Pracy,
- agencji zatrudnienia,
- instytucji szkoleniowych,
- instytucji dialogu społecznego,
- instytucji partnerstwa lokalnego.

Szanse na dotację mają projekty koncentrujące się na aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych osób.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2

Ogłoszony został nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” , którego beneficjentami są instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową w szczególności ludzi młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Regionalne Programy Operacyjne intensywnie wspierają przedsiębiorstwa w zakresie innowacji czy internacjonalizacji. Obecnie na wsparcie mogą liczyć beneficjenci programów, realizowanych w województwie podkarpackim oraz dolnośląskim.

Projektami z których można otrzymać dotacje są gównie:
- działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, realizowane z środków RPO woj. dolnośląskiego,
- działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrażania, realizowane z funduszy RPO woj. podkarpackiego.

Pisanie wniosków do działania RPO 1.2

Trwa nabór wniosków konkursowych na działanie 1.2 RPO woj. Podkarpackiego. Jest to więc duża szansa dla przedsiębiorców z tego rejonu. Aby można z niej było skorzystać potrzebny jest dobrze sporządzony wniosek o dotacje, który zadecyduje o przyznaniu dofinansowania z UE.

Pisanie wniosków do działania PRO 1.2."Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" to spore wyzwanie dla przedsiębiorców. Szkoda trudzić się z tym samemu. Warto zdecydować się z na pomoc ze strony naszych specjalistów.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe

Działanie RPO 1.2 badania przemysłowe ma na celu rozwój działalności badawczo-rozwojowej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Projekty mogą być dofinansowane na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to bariera, która blokuje wiele podmiotów do podjęcia starań o pozyskanie dofinansowania. Nie warto poddawać się dlatego, że wniosek musi spełniać odpowiednie kryteria, aby nie został odrzucony przez Komisję. Najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów, dla których pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to błahostka. Nasza wiedza z pewnością zwiększy szansę na zdobycie dofinansowania.

Nabór wniosków z programu RPO 1.2

Kolejny nabór wniosków z programu RPO 1.2 już się rozpoczął. Dla przedsiębiorców z województw, takich jak podkarpackie czy dolnośląskie to wspaniała wiadomość.

Dotacje z programu RPO woj. podkarpackiego w ramach 1.2 stanowią dla firm z tego regionu możliwość, otrzymania dotacji na zakupu innowacyjnych usług. Wymaga się jednak, by usługi te polegały na fachowym doradztwie w zakresie B+R oraz były świadczone przez jednostki naukowe.

Chcących otrzymać dotację, co oczywiście nie jest łatwe, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

RPO 1.2 Badania przemysłowe

RPO 1.2 Badania przemysłowe to program skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz uzyskujących przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Dofinansowanie obejmuje sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Powinno się ono składać z oceny wykonalności planowanego badania oraz planu ich przeprowadzenia.

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw stworzony jest dla MSP oraz Lokalnych Grup Działania, których projekty mają na celu umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim.
Celem działania 1.4 jest wzrost poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60