You are here

Pozyskiwanie dotacji

Działanie PI 3.2

Działanie PI 3.2 to wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Jego celem szczegółowym jest wzmocnienie działalności proeksportowej przedsiębiorstw. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R realizowane jest w ramach III Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

Programy unijne Małopolska

Programy unijnej na lata 2014-2020 w Małopolsce realizować będą głównie Regionalne Programy Operacyjne. To one w najnowszej perspektywie finansowej będą spełniać ważne zadania, takie jak wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz dofinansowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Jak pozyskać finansowanie na internacjonalizację?

Jak pozyskać dofinansowanie na internacjonalizację? Na pewno wiele przedsiębiorców, będzie chciało dowiedzieć się więcej na ten temat. Dlatego warto będzie zapoznać się z kilkoma możliwościami, jakie stwarza Unia Europejska.

Dotacje na internacjonalizację można pozyskać z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój w ramach realizacji jednego z działań. Dokładnie jest to działanie 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności.

Dotacje na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw

Internacjonalizacja i wsparcie eksportu jest jednym z priorytetów działań funduszy europejskich. Świadczy o tym różnorodność i ilość programów, nastawionych na realizacje tych zadań. Jednym z nich jest 1.4. RPO, który wspiera wdrażanie produktów i usług, a także europejskich przedsiębiorstw na rynki docelowe.

III oś priorytetowa POIR

III oś priorytetowa POIR

III oś priorytetowa POIR ma na celu:
-spotęgować finansowanie innowacyjności w działaniach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystując kapitał podwyższonego ryzyka,
-zwiększyć dynamiczność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia innowacyjnej działalności,
-wpłynąć na zwiększenie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

III oś priorytetowa POIR wspiera realizację projektów realizowanych na terenie całej Polski, uwzględniając charakterystyczne kryteria dotyczące umacniania nowatorstwa.

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013 to dokument strategiczny, który został przygotowany przez kraje członkowskie UE. Określa on priorytety oraz obszary wykorzystania środków unijnych i krajowych.
System wdrażania funduszy strukturalnych, czyli:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
- Funduszu Spójności.

Dofinansowanie w zakresie wsparcia internacjonalizacji

W nowej perspektywie finansowej Polska uzyskała fundusze, które docelowo mają ulepszyć wiele dziedzin naszego życia. Jedną z nich jest internacjonalizacja. Dofinansowanie w zakresie wsparcia internacjonalizacji otrzymać można w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPO Województwa Małopolskiego

Dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego przeznaczane będzie na zróżnicowane kwestie. Nie każdy jednak będzie mógł starać się o dotacje. Beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego są:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
- służby publiczne inne niż administracja,
- instytucje wspierające biznes,
- instytucje nauki i edukacji,
- partnerstwa,

PARP działanie POIR

PARP to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czym więc zajmuje się PARP? Jest to agencja rządowa podlegająca ministrowi do spraw gospodarki. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. PARP dąży do przekształcenia się w kluczową instytucje zajmującą się tworzeniem otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Agencja ta zajmuje się kilkoma działaniami takimi jak POIR, POWER oraz POPW. Największym z nich jest jednak POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.3

Poddziałanie 1.4 .3 czyli "Technologie informatyczno-komunikacyjne MŚP" to projekt realizowany w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych. Ma on na celu wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i eksportu poprzez wdrażanie w firmach innowacyjnych technologii.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60