You are here

Pozyskiwanie dotacji

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO inteligentny rozwój

Trwa konkurs o dotacje, który oferuje poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój. Jest to kontynuacja PO Innowacyjna Gospodarka. Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają na celu zwiększenie innowacyjności poprzez wykorzystanie osiągnięć i wyników pracy B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie jakie otrzymało to poddziałanie wynosi około 1.9 mld EURO.

Nabór wniosków w ramach działania 4.1.4 POIR

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania 4.1.4 POIR. Działanie to nosi pełną nazwę “Projekty aplikacyjne” i będzie realizowane w latach 2014-2020. Jego celem jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Nabór wniosków w ramach działania 4.1.4 POIR przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

Wnioski działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO IR

Wystartował nowy konkurs! Można składać już wnioski działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO IR. Kto może je składać? Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Warunkiem jest, iż każdy projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Jest o co walczyć! Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczył na działanie 4.1.4 blisko 143 mln EURO!

PO inteligentny rozwój 4.1.4 Projekty aplikacyjne

PO Inteligentny Rozwój 4.1.4 Projekty aplikacyjne to kolejny z programów w ramach którego, można się starać o dofinansowanie w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Dotacje z tego poddziałania skierowane są dla konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, które składają się z nie więcej niż 5 członków, pośród których 50% stanowią przedsiębiorstwa.

POIR 4.1.4 Projekty aplikacyjne

POIR 4.1.4 Projekty aplikacyjne to poddziałanie mające na celu wsparcie przedsiębiorstw polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Na lata 2015-2023 Unia Europejska przeznaczyła na to poddziałanie blisko 143 mln EURO. Ważną kwestią jest, by projekt realizowany był w ramach konsorcjum. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego 1.2.2 Bon na usługi badawcze

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego 1.2.2 Bon na usługi badawcze realizowany będzie w latach 2014-2020. Poddziałanie 1.2.2 przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostaną zaliczone do inteligentnych specjalizacji bądź do obszarów o dużym potencjale wzrostu innowacyjności. Projekty dofinansowanie mogą być maksymalnie w 85%.

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu trwa. Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego jest to okazja na otrzymanie sporego dofinansowania. Dotacja z tego programu przeznaczona jest wdrażanie innowacji procesowych, produktowych oraz nie technologicznych.

PO inteligentny rozwój 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

PO Inteligentny Rozwój 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to programy, które instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach poddziałania 1.1.1 o dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci realizujący projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR

nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa poir

Niedawno Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla województwa podlaskiego

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla województwa podlaskiego umożliwia uzyskanie dofinansowania dla funkcjonujących w regionie województwa instytucji otoczenia biznesu. Jeżeli sprzyjają one tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw, mogą starać się o środki na realizację projektu grantowego. Projekt ten musi zakładać dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie bonu lub voucheru na usługi badawcze.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60