You are here

Pozyskiwanie dotacji

Dofinansowanie z UE na wsparcie internacjonalizacji

Nowa perspektywa finansowa-nowe priorytety!

Jednym z kluczowych celów dotacji unijnych w latach 2014-2020 ma być zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie eksportu naszych krajowych produktów i usług. Dofinansowanie z UE na wsparcie internacjonalizacji przydzielane będzie w ramach różnych programów, takich jak na przykład „Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” realizowane w ramach Priorytetu Innowacyjnego 3.2 III osi tematycznej.

Dofinansowanie na wsparcie internacjonalizacji

Dofinansowanie na wsparcie internacjonalizacji stało się jednym z kluczowych priorytetów nowej perspektywy finansowej przewidzianej na lata 2014-2020.

Jak wynika z niedawno przeprowadzanych badań udział eksportu w łącznych obrotach polskich przedsiębiorstw poza granice Unii Europejskiej wyniósł 0,3 mln euro (średnia pozostałych krajów wynosi ok 1,8 mln euro). Poza tym pomimo iż duże przedsiębiorstwa stanowią zaledwie 0,2% wszystkich polskich przedsiębiorstw są one głównymi eksporterami.

Dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa

Kolejnym programem stworzonym przez Komisję Europejską w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 jest program Kreatywna Europa. Celem tego programu jest wsparcie sektora kultury, sektora kreatywnego, a także kina europejskiego. Można powiedzieć, że Kreatywna Europa jest kontynuacją programów unijnych KULTURA, MEDIA i MEDIA Mundus, które w perspektywie 2007 – 2013 zajmowały się wsparciem międzynarodowych projektów kulturalnych i filmowych. Dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa sięgać będzie 1, 8 mld euro.

Kreatywna Europa 2014 - 2020

Kreatywna Europa 2014 – 2020 to program operacyjny realizowany podczas nowej perspektywy finansowej przez Komisje Europejską wspierający sektory kultury, filmu. Projekt w dużym stopniu jest kontynuacją programu działającego w latach 2007-2013 Kultura i MEDIA.

Program COSME

Program COSME należy do grupy programów realizowanych w latach 2014-2020. Kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

Dofinansowanie w ramach COSME

COSME Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020.

Głównymi celami tego programu są:
- rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności tych z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP),
- krzewienie kultury przedsiębiorczości,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP, dzięki instrumentom finansowym,
- wspieranie MŚP.

Beneficjenci programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) ma za zadanie promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Powinien on także zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa wraz z poprawą warunków pracy.
Program ten dzieli się na trzy osie priorytetowe:

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020 to projekt, który ma na celu wsparcie zatrudnienia oraz rozwój polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie krajów Unii Europejskiej. Program ten podzielony został na trzy osie priorytetowe, które mają za zadanie wykonanie określonych celów tematycznych:
- zmodernizować zatrudnienie i stosowaną politykę społeczną w taki sposób aby walczyć z bezrobociem, poprawić warunki pracy a także stworzyć odpowiednią opiekę społeczną i przeciwdziałać wyłączeniu społecznemu,

EaSI

EaSI to unijny program, za którego pośrednictwem podejmowane będą działania na rzecz innowacji społecznych, ale przede wszystkim zatrudniania. Realizowane będą one w ramach trzech osi priorytetowych:

1. PROGRES
Ma zapewnić wprowadzenie ulepszeń w kwestiach polityki społecznej i zatrudniania poprzez walkę z bezrobociem, poprawę warunków pracy, czy organizowanie opieki społecznej.

2. EURES
Głównym calem działań w tej osi ma być podniesienie poziomu mobilności pracowników w krajach Unii Europejskiej.

Dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne Kraków

Rozwój technologiczny bezpośrednio wpływa na degradację środowiska naturalnego. Z tego powodu wiele samorządów, w tym władze Krakowa, zdecydowało się udzielić dofinansowania wynoszącego nawet 100% inwestycji jednostkom, które pragną zamienić tradycyjny sposób ogrzewania, na nowe ekologiczne źródła energii. Dofinansowanie na ogrzewanie środowiskowe Kraków to próbą wpłynięcia na zmniejszenie się tak uciążliwego dla mieszkańców smogu.
Z podobna inicjatywą wyszła również Unia Europejska, która zaoferowała tak zwaną “dotację na piec”.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60