You are here

Pozyskiwanie dotacji

Program inteligenty rozwój - poddziałanie 1.1.1

Program Inteligenty Rozwój - poddziałanie 1.1.1 to nowy konkurs działający na podstawie zasad ustalonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowany głównie do mikro, małych, a także średnich przedsiębiorstw.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa program 1.1.1

W kwietniu 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa program 1.1.1”, który dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw osiągających dochody mniejsze niż 50 mln EURO i zatrudniających mniej niż 250 osób.

Dotacje na badania rozwojowe

Dotacje na badania rozwojowe organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za pomocą Poddziałania 1.1.1 skierowane są do przedsiębiorstw zakwalifikowanych jako mikro, małe i średnie firmy.

Poddziałanie 1.1.1 badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Jaki jest cel?
Celem jest podniesie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

NCBR jest pierwsza instytucją publiczną w Polsce wprowadzającą rynkowy system wsparcia, który redukuje formalności do minimum i skraca czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W kwietniu 2014 r. ogłoszono pierwsze wyniki naboru na dofinansowanie projektów celowych. Dofinansowanie otrzymało 115 projektów (zakres wysokich i średnich technologii) - wyniosło ono 254 mln zł.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2 kwietnia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorców”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” trwający od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działają w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój przeznaczone na lata 2014-2020.

Poddziałanie 1.1.1 POIR

Do grona krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020 zaliczamy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).

PO Inteligentny Rozwój - Projekty B+R

Jednym z krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce na lata 2014-2020 jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Dotacje z NCBiR

Na lata 2014-2020 Unia Europejska zaplanowała wiele projektów i programów mających przyczynić się do rozwoju różnych dziedzin krajów. Jedną z ciekawych form są dotacje z NCBiR.

Internacjonalizacja w ramach POIR

Internacjonalizacja jest procesem umiędzynarodowienia działalności gospodarczej firm, rozszerzenia ich działalności oraz przejścia z rynku krajowego na rynki zagraniczne.

Formy, w jakich przedsiębiorstwa dokonują procesu internacjonalizacji to np. eksport (pośredni i bezpośredni), kontrakty menedżerskie, franczyza, spółka joint venture, sojusze strategiczne itp.

Nabory poddziałania 1.1.1

Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” to inicjatywa, która realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na okres dofinansowania 2014-2020 zaplanowano budżet w wysokości 1,9 mld euro. Jest to ogromna pula funduszy unijnych, która wykorzystana ma zostać na dofinansowanie projektów realizowanych przez mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60