You are here

Projekty unijne

Działanie 1.2

Działanie 1.2 PRO województwa Dolnośląskiego to kolejna oferta dla przedsiębiorstw, które chcą wdroży innowacje i rozwinąć własną działalność gospodarczą. Obejmuje ono wsparciem projekty, polegające na tworzeniu i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw.

Dzięki dofinansowaniu w ramach działania 1.2 "Innowacyjne Przedsiębiorstwa", firmy prowadzące swoją działalność na terenie Dolnego Śląska będą mogły tworzyć centra badawczo-rozwojowe lub działy badawczo-rozwojowe.

Doradztwo unijne

W pozyskiwaniu dotacji unijnych bardzo ważne jest fachowe doradztwo. Niezmiernie istotne jest by znać się na procedurach pozyskiwania funduszy europejskich oraz rodzajach i kryteriach programów europejskich. Dla przeciętnego człowieka, który nie zajmuje się tym osobiście, jest to bardzo trudne. Dlatego też podczas ubiegania się o dotacje tak ważne jest, by skorzystać z pomocy specjalistów z tej dziedziny.

Programy unijne Małopolska

Programy unijnej na lata 2014-2020 w Małopolsce realizować będą głównie Regionalne Programy Operacyjne. To one w najnowszej perspektywie finansowej będą spełniać ważne zadania, takie jak wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz dofinansowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Jak pozyskać finansowanie na internacjonalizację?

Jak pozyskać dofinansowanie na internacjonalizację? Na pewno wiele przedsiębiorców, będzie chciało dowiedzieć się więcej na ten temat. Dlatego warto będzie zapoznać się z kilkoma możliwościami, jakie stwarza Unia Europejska.

Dotacje na internacjonalizację można pozyskać z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój w ramach realizacji jednego z działań. Dokładnie jest to działanie 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności.

Dotacje na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw

Internacjonalizacja i wsparcie eksportu jest jednym z priorytetów działań funduszy europejskich. Świadczy o tym różnorodność i ilość programów, nastawionych na realizacje tych zadań. Jednym z nich jest 1.4. RPO, który wspiera wdrażanie produktów i usług, a także europejskich przedsiębiorstw na rynki docelowe.

III oś priorytetowa POIR

III oś priorytetowa POIR

III oś priorytetowa POIR ma na celu:
-spotęgować finansowanie innowacyjności w działaniach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystując kapitał podwyższonego ryzyka,
-zwiększyć dynamiczność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia innowacyjnej działalności,
-wpłynąć na zwiększenie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

III oś priorytetowa POIR wspiera realizację projektów realizowanych na terenie całej Polski, uwzględniając charakterystyczne kryteria dotyczące umacniania nowatorstwa.

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013 to dokument strategiczny, który został przygotowany przez kraje członkowskie UE. Określa on priorytety oraz obszary wykorzystania środków unijnych i krajowych.
System wdrażania funduszy strukturalnych, czyli:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
- Funduszu Spójności.

Dofinansowanie w zakresie wsparcia internacjonalizacji

W nowej perspektywie finansowej Polska uzyskała fundusze, które docelowo mają ulepszyć wiele dziedzin naszego życia. Jedną z nich jest internacjonalizacja. Dofinansowanie w zakresie wsparcia internacjonalizacji otrzymać można w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPO Województwa Małopolskiego

Dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego przeznaczane będzie na zróżnicowane kwestie. Nie każdy jednak będzie mógł starać się o dotacje. Beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego są:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
- służby publiczne inne niż administracja,
- instytucje wspierające biznes,
- instytucje nauki i edukacji,
- partnerstwa,

Poddziałanie 1.4.3 internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach ZIT i OSI

Poddziałanie 1.4.3 internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach ZIT i OSI, to nowy program, z którego można pozyskać dotacje. Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60