You are here

Projekty unijne

Cel Programu Inteligentny Rozwój

Cel Programu Inteligentny Rozwój różni się nieco od celu swojego poprzednika - Programu Innowacyjna Gospodarka. W porównaniu do POIG – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zakłada zwiększenie nacisku na współprace pomiędzy dwoma różnymi sektorami, a mianowicie sektorem nauki i sektorem biznesu. Dzięki temu Polska ma stać się bardziej konkurencyjnym państwem.

Dla kogo POIR?

Skoro już coś wiadomo na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, to coraz częściej można spotkać się z pytaniami „dla kogo PO IR ?”. To pytanie rzeczywiście może budzić zainteresowanie, ponieważ chyba każdy chciałby wiedzieć, czy ma szansę, aby o tego rodzaju dotację się starać.

Myślę, że należy raz, a konkretnie odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie, dotyczące dla kogo po ir, aby każdy zainteresowany tym tematem wiedział na czym stoi i czy może zacząć starać się o dotacje z tego tytułu.

Dotacja na inteligentny rozwój

Dotacja na Inteligentny Rozwój to jeden z sześciu programów operacyjnych, jakie Unia Europejska przewidziała dla Polski na lata 2014-2020. Na ten cel zostanie przeznaczone 7 625 mln euro.

Program ten będzie miał za zadanie wprowadzić ulepszenia w dziedzinach takich, jak edukacja, badania naukowe, czyli innowacja, a także społeczeństwo cyfrowe. Polska inteligentny rozwój będzie mogła osiągnąć poprzez:

Czego dotyczy POIR?

PO IR, czyli dosyć popularna fraza w ostatnim czasie. Być może dlatego, że jest to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego zadaniem jest wsparcie polskiej gospodarki w rozwoju i wprowadzeniu nowych innowacji, co wiąże się z dotacjami, jakie będą mogły zostać przydzielone społeczeństwu w celu realizacji projektu.

Pytanie brzmi: czego dotyczy PO IR ?

PO Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – POIR – w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zastępuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Dzięki POIG podpisano ponad 11 tys. umów otrzymując jednocześnie środki z Unii o wartości 35,5 mld złoty. Celem POIG było przede wszystkim zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenie ich udziałów w rynku międzynarodowym. Nowy program PO Inteligentny Rozwój w założeniach ma wsparcie dla badań i prac rozwojowych, które będą mogły liczyć na realne zastosowanie w gospodarce. Ważną kwestią jest podniesienie poziomu badań naukowych.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) to program, którego celem jest w szczególności poprawa pozycji konkurencyjności Polski Wschodniej. W założeniach PO Polska Wschodnia są działania mające na celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego, podniesienie poziomu innowacyjności oraz rozwoju rynków pracy.

Program Operacyjny Polska Wschodnia dotyczy 5 województw o najniższych w skali kraju PKB. Są to województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Program realizowany będzie zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa w ramach 2 celów tematycznych:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) to program ukierunkowany na obszar technologii informacyjno- komunikacyjnej, a przede wszystkim dla projektów polegających na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju usług publicznych świadczonych on-line na poziomie centralnym.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IIŚ) to program, w którym głównymi beneficjentami są podmioty publiczne, także samorządy oraz podmioty prywatne – przedsiębiorstwa. Ukierunkowany jest na promocję miast, które otrzymają szczególną pulę wsparcia w zakresie transportu lub podniesienia efektywności energetycznej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dotyczy ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, transportu, a realizowany będzie zgodnie z założeniami Umowy partnerstwa według 4 głównych celów tematycznych:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to program ukierunkowany między innymi na wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia, a także poprawa funkcjonalności administracji publicznej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skupiać się będzie na 4 głównych celach tematycznych zgodnych z Założeniami Umowy Partnerstwa, a mianowicie:

Co to jest POIR?

Wraz z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 w obszarze funduszy unijnych pojawiło się wiele nowych zwrotów i sformułowań. W tym artykule postaram się wyjaśnić co to jest POIR, co zastępuje oraz jakie są jego cele.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60