You are here

Projekty unijne

1.2 Bony na innowacje

Jednym głównych celów funduszy unijnych jest wpieranie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Dzięki dotacjom z programów takich jak PO IR oraz także z Regionalnych Programów Operacyjnych, polskie firmy stają się coraz bardziej innowacyjne oraz konkurencyjne.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe

Działanie RPO 1.2 badania przemysłowe ma na celu rozwój działalności badawczo-rozwojowej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Projekty mogą być dofinansowane na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to bariera, która blokuje wiele podmiotów do podjęcia starań o pozyskanie dofinansowania. Nie warto poddawać się dlatego, że wniosek musi spełniać odpowiednie kryteria, aby nie został odrzucony przez Komisję. Najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów, dla których pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to błahostka. Nasza wiedza z pewnością zwiększy szansę na zdobycie dofinansowania.

Nabór wniosków z programu RPO 1.2

Kolejny nabór wniosków z programu RPO 1.2 już się rozpoczął. Dla przedsiębiorców z województw, takich jak podkarpackie czy dolnośląskie to wspaniała wiadomość.

Dotacje z programu RPO woj. podkarpackiego w ramach 1.2 stanowią dla firm z tego regionu możliwość, otrzymania dotacji na zakupu innowacyjnych usług. Wymaga się jednak, by usługi te polegały na fachowym doradztwie w zakresie B+R oraz były świadczone przez jednostki naukowe.

Chcących otrzymać dotację, co oczywiście nie jest łatwe, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

RPO 1.2 Badania przemysłowe

RPO 1.2 Badania przemysłowe to program skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz uzyskujących przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Dofinansowanie obejmuje sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Powinno się ono składać z oceny wykonalności planowanego badania oraz planu ich przeprowadzenia.

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw stworzony jest dla MSP oraz Lokalnych Grup Działania, których projekty mają na celu umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim.
Celem działania 1.4 jest wzrost poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.4.2

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.4.2 to cel coraz to większej grupy odbiorców działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.4.2 ma na celu tworzenie nowych modeli biznesowych, które umożliwią wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Beneficjentami są MŚP oraz Lokalne Grupy Działania.

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pomogą szybciej i skuteczniej pozyskać dofinansowanie z UE. Zapraszamy do kontaktu.

Poddziałanie 1.4.2 nabór wniosków

Poddziałanie 1.4.2 nabór wniosków skierowany jest do MŚP oraz Lokalnych Grup Działania, których celem jest tworzenie nowych modeli biznesowych.

Ważne jest, aby składane projekty tworzyły długoterminowe strategie biznesowe mające na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Celem poddziałania jest polepszenie warunków do rozwoju MŚP.

Realizowane mogą być np. projekty tworzące powiązania kooperacyjne między przedsiębiorstwami, opracowujące standardy nowych usług obejmujące testowanie usług a także projekty związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego lub wprowadzeniu dodatkowych produktów/usług.

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Rozwój działalności firmy na nowych rynkach oraz wzrost wielkości eksportu to dla firm szansa na osiągnięcie dużego sukcesu. Jednak działania mające na celu internacjonalizację są bardzo kosztowne, tak więc wiele firm, głównie mniejszych ma z tym problem.

Doskonałym wsparciem dla firm są programy unijne, oferujące dotacje na takie działania. Dla mikro, małych i średnich firm z sektora MŚP, prowadzących działalność na terytorium województwa dolnośląskiego wsparciem jest działanie 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60