You are here

Unia Europejska

Beneficjenci działania wspierającego internacjonalizację

Jednym z typów projektów jakie realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój są działania na rzecz wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Środki przeznaczone na to działanie mają na celu pomoc przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności eksportowej i dotarciu do znacznie szerszej grupy odbiorców. Poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej na rynki międzynarodowe możliwy będzie indywidualny rozwój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a także stymulacja do rozwoju całej polskiej gospodarki.

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocja produktów i usług na rynkach międzynarodowych

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 realizowanych będzie wiele programów, których zabrakło w poprzednich latach, dlatego teraz spore grono przedsiębiorców będzie mogło zrealizować plany na rozwój swoich przedsiębiorstw.

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocja produktów i usług na rynkach międzynarodowych realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Polska Wschodnia oraz wielu różnych programów regionalnych tj:

Dotacja na program Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to jeden z programów, które unia Europejska zaoferowała na lata 2014-2020.
Dotacja na program Kreatywna Europa stanowi wsparcie dla sektorów audiowizualnych i kultury. Głównymi komponentami z jego zakresu są :

Dotacja na wsparcie internacjonalizacji

Dotacja na wsparcie internacjonalizacji to coś czym powinny zainteresować się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki administracji publicznej. W ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój przewidziane zostały dofinansowania na rozwój działalności eksportowej polskich firm.

Dotacja w ramach programu COSME

Program COSME to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm na lata 2014-2020. Wzajemnie z COSME uzupełnia się program Horyzont 2020, który ma na celu wsparcie innowacyjności przedsiębiorstwa. Oba programy stanowią podprogramy dawnego CIP (program, który miał na celu promowanie konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe innowacyjnych rozwiązań dla nich).

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020 nosi nazwę COSME. Jak sama nazwa wskazuje, kierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

COSME

COSME jest programem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP. Pełna nazwa to Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs. Program COSME jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który jest jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego działającego w latach 2007-2013.

Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa, obywatele pragnący założyć własną działalność oraz administracja publiczna.

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna to jedna z inicjatyw na którą Unia Europejska przeznaczyła spore środki finansowe w latach 2014-2020. Obejmuje ono dwa obszary :
-mikrokredyty dla grup w trudnej sytuacji oraz mikroprzedsiębiorstw,
-przedsiębiorczość społeczną.

PROGRESS

Programem unijnym finansującym zadania w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych jest PROGRESS czyli „Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej”. Stanowi on pewnego rodzaju uzupełnienie działań Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentami tego programu mogą zostać władze lokalne i regionalne, publiczne służby zatrudnienia oraz krajowe urzędy statystyczne z państw członkowskich UE, krajów kandydujących do Unii, krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osie priorytetowe programu EasI

Celem Europejskiego Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji jest wspieranie polityki społecznej, mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej czy zatrudnienia. Podjęte w jego ramach działania przyczynią się do przeciwdziałania na rzecz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dzięki niemu polepszeniu ulegną warunki pracy oraz zostanie zapewniona odpowiednia opieka społeczna. Łączy on w sobie trzy dotychczasowe programy: Progres, Eures i Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna, które stanowią osie priorytetowe programu EasI.

Pages

Subscribe to RSS - Unia Europejska

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60