You are here

Unia Europejska

Europa 2020

Głównym celem Unii Europejskiej stało się dokonanie wszelkich starań, aby szybko i skutecznie wyjść z kryzysu i stworzyć warunki dla bardziej konkurencyjnej gospodarki z wyższym poziomem zatrudniania.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji to fundusz, który ma na celu niesienie pomocy na rzecz pracowników, którzy zostali dotknięci zwolnieniami grupowymi. Pula środków jaka przeznaczona została na ten projekt w latach 2014-2020 to kwota 150 mln euro. Fundusz pokrywać będzie w szczególności koszty projektów, które będą miały na celu pomoc zwolnionym osobom.

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny to główne narzędzie finansowe UE, które wspiera zatrudnienie w państwach członkowskich, a także promuje spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki Europejskiego Funduszu Społecznego to około 10 % całego budżetu unijnego.

Dotacja w ramach programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Jednym z programów unijnych, który powstał dla osiągnięcia celów strategii unijnej Europa 2020 jest program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – EaSI. Trzy poprzednie programy (Progress, EURES i Europejski Mechanizm Mikrofinansowy Progress) stanowią w nowej perspektywie priorytety EaSI. Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych obok Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebujących i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji stanowi czwarty filar inicjatywy pomocy osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie.

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych jest przyznawane, by promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program ten powstał w celu zapewnienia odpowiedniej i godziwej ochrony socjalnej. Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ma również na celu zwalczenie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawę warunków pracy.

Dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne

Palisz w piecu węglem? Nie chcesz już tego robić, bo wiesz jakie są tego skutki dla środowiska? Teraz to możliwe, bo gmina Kraków przygotowała dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne.

Wymiana pieca dotacja

Rozwój przemysłu w znacznym stopniu wpływa na środowisko naturalne, przyczyniając się w znacznym stopniu do degradacji fauny, flory oraz zamierania wielu gatunków organizmów żywych.

Rozliczanie dotacji unijnych

Jednym z sposobów rozdysponowania dofinansowania unijnego jakie pozyskane zostało przez beneficjenta jest wypłacania zaliczek na poczet realizacji całego przedsięwzięcia. W takim przypadku konieczne będzie rozliczanie dotacji unijnych, podmiot gospodarczy, który pozyskał dofinansowanie musi wytłumaczyć się z wszystkich środków jakie zostały rozdysponowane w trakcie realizacji projektu. Instytucje, które zajmują się rozdysponowaniem funduszy unijnych muszą mieć pewność, że środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozyskiwanie dotacji z UE

W latach 2014 – 2020 można korzystać z wielu programów przygotowanych przez Unię Europejską. To dzięki nim w poprzednich latach szerokie grono osób otrzymało potrzebne wsparcie i pomoc. Zakłada się, że w najbliższych latach będzie bardzo podobnie. Także wiele osób zyska potrzebną pomoc.

Jak postarać się o dotacje dla firm

Czytając ten artykuł z pewnością jesteś obecnym lub przyszłym przedsiębiorcą, który rozmyśla nad losami swojej działalności. Prawdopodobnie obawiasz się o jej stan finansowy i zastanawiasz się jak postarać się o dotacje dla firm

Pages

Subscribe to RSS - Unia Europejska

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60