You are here

Wniosek 8.1

Dotacje na założenie firmy 2012

Dotacje na założenie firmy 2012- to ważna informacja dla wszystkich chcących rozwinąć skrzydła. W tym roku w Polsce jest możliwość pozyskania wielu dotacji na ten cel. Najpopularniejsze z nich są dotacje przyznawane w ramach Działania 6.2 w kwocie 40 tys. zł, przeznaczona dla osób bezrobotnych. Jednakże jeżeli ktoś chciałby świadczyć usługi w Internecie i posiada pomysł na innowacyjną e-usługę, to najodpowiedniejszym, i także dość popularnym sposobem, jest dotacja w ramach działania 8.1 PO IG.

Dotacje na założenie firmy

Mikro i mali przedsiębiorcy w dużej mierze zasilają polską gospodarkę. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Skąd taka tendencja? Nie bez znaczenia są tutaj dotacje na założenie firmy, pozyskiwane z różnych źródeł. Istnieje kilka sposobów pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności, a należą do nich:
- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 6.2
- dotacje z Funduszu Pracy
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- Działania: 4.3, 4.4, 8.1 i 8.2.

W jakim czasie od zakończenia etapów prac nad projektem należy wystąpić o refundację kosztów?

Wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w zakończonym etapie Projektu należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia etapu Projektu.Wzór takiego wniosku jest dostępny na stronie PARP http://www.parp.gov.pl/index/index/745.

Czy w ciągu jednego naboru mogę złożyć tylko jeden wniosek?

W ciągu jednego naboru można złożyć jeden wniosek dla jednej firmy. Jeśli wnioskodawca ma kilka firm może dla każdej z nich złożyć osobny wniosek na inny pomysł.

Czy jeśli złoże wniosek w tym naborze i czekam na odpowiedź to mogę złożyć inny wniosek w ramach następnego naboru?

Jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania to jak najbardziej można w kolejnym naborze złożyć kolejny wniosek. Zwykle wyniki konkursu są ogłoszone przed kolejnym naborem dzięki czemu wnioskodawca wie czy otrzymał dofinansowanie a jeśli go nie otrzymał ma możliwość kolejnej próby.

Gdzie składa się wniosek o dofinansowanie? Czy w dowolnej jednostce RIF?

Generator Wniosków dokonuje rejestracji wniosku w RIF właściwej ze względu na:
a) siedzibę – w sytuacji gdy Wnioskodawcą jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstw,
b) miejsce zamieszkania – w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Ile egzemplarzy wniosku należy złożyć w PARP?

Należy złożyć tylko jeden oryginalny i podpisany we właściwych miejscach wniosek.

Jaka data uważana jest za datę złożenia wniosku?

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego rejestracji w Generatorze Wniosków.

Czy oprócz złożenia wniosku w Generatorze należy dostarczyć wniosek w wersji papierowej?

Po rejestracji wniosku w Generatorze należy w złożyć w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć do RIF wniosek w formie papierowej. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy. Tak skompletowaną, trwale spiętą dokumentację należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do RIF, w której zarejestrowano wniosek o dofinansowanie.Wysyłając podpisany wydruk obrazu wniosku o dofinansowanie do RIF należy posługiwać się przesyłką rejestrowaną (np.

Czy błędy stylistyczne, ortograficzne, logiczne itp mogą spowodować, że wniosek zostanie odrzucony?

Mogą we wniosku pojawić się błędy stylistyczne i ortograficzne. Nie jest to weryfikowane Jedynym powodem odrzucenia wniosku mogą być błędy merytoryczne lub też zastosowane skróty, które uniemożliwią komisji zapoznanie się z treścią wniosku.

Pages

Subscribe to RSS - Wniosek 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60