You are here

Typy projektów w ramach 3.2 internacjonalizacja

W ramach perspektywy finansowej przeznaczonej i działającej w latach 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zaplanowano dofinansowanie wspierające rozwój działalności eksportowej polskich jednostek gospodarczych w ramach polityki spójności. Inteligentny rozwój wiąże się także z procesem internacjonalizacji. Jest to proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, rozszerzenie jego działalności oraz przejście od rynku krajowego na rynki obce.

Typy projektów w ramach 3.2 internacjonalizacja Inteligentny Rozwój obejmuje działania

- programy promocji, które służą do zwiększenia dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, skanerowych głównie na sektory gospodarcze o wysokim potencjale eksportowym,
- pomoc instytucją otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji, poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi rynkami,
- świadczenie na cel innowacji przedsiębiorstw sektora MŚP wyspecjalizowanych usług doradczych w zakresie internacjonalizacji w tym: coaching, mentoring,
- prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

Głównymi beneficjentami programu są przedsiębiorstwa sektora MŚP, instytucje otoczenia biznesu, a także jednostki administracji publicznej, do których zaliczamy jednostki organizacyjne oraz podmioty o charakterze systemowym.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60