You are here

Wsparcie działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) powstał w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013.

PO IR ma za zadanie realizować wyznaczone cele tematyczne i szczegółowe oraz priorytety inwestycyjne. Jego główny cel ma być realizowany przez komplementarne cele szczegółowe określone na poziomie poszczególnych osi priorytetowych. Cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały podzielone na 2 cele tematyczne realizowane przez poszczególne osie priorytetowe oraz 7 celów szczegółowych realizowanych przez określone priorytety inwestycyjne.

Beneficjentami Programu Inteligentny Rozwój są w szczególności: przedsiębiorstwa (głównie MŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz podmioty zrzeszające uprzednio wymienionych odbiorców wsparcia.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie działania 1.1, które jest jednym z najpopularniejszych w tym programie. Dotyczy ono udoskonalenia infrastruktury badań i innowacji i podnoszenia zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspierania ośrodków kompetencji. Wsparcie działania 1.1 zwane jest również priorytetem inwestycyjnym 1.1.

Działanie 1.1 realizuje cel szczegółowy 7, czyli - Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym. Finansowane będzie ze środków EFRR, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60