You are here

Wypłata dofinansowania w Działaniu POIG 8.1

Wypłata dofinansowania w Działaniu POIG 8.1 jest dokonywana transzami po każdym etapie realizacji projektu. Wcześniej jednak na pierwszy etap otrzymuje tzw. zaliczkę która może wynosić 30% kwoty dotacji. Zaliczka jest przelewana na specjalnie założone do tego konto bankowe podane w umowie o dofinansowanie. Następnie w kolejnych etapach wypłata dofinansowania w Działaniu POIG 8.1 jest refundacją poniesionych kosztów. Wynosi 70 lub 80% w zależności od wieku i formy prawnej Wnioskodawcy. W ciągu 30 dni od zakończenia danego etapu należy zwrócić się do PARP o refundacje poniesionych na realizację projektu kosztów. Należy również załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty np. faktury, rachunki, umowy najmu, listy płac itp. Na tej podstawie PARP dokonuje zwrotu wydatków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60