You are here

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP

Głównym celem Poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie. Ma to się bezpośrednio przełożyć na umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki, prowadzące z kolei do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

Program ten przewiduje otrzymanie dofinansowania w formie dotacji. Maksymalny procent otrzymanego wsparcia wynieść może 85% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami są mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Planowane działania w ramach tego projektu:
- pozyskanie dokumentacji potrzebnej do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek docelowy
- wspieranie inwestycyjne w kwestii dostosowania produktów i usług do wymogów panujących na rynkach docelowych
- udział w międzynarodowych imprezach targowo- wystawienniczych (mających miejsce na terenie Polski- jako wystawcy)
- przygotowanie analiz i opracowań w zakresie poszukiwania partnerów na rynkach docelowych
- opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach
- organizacja i bezpośredni udział w misjach gospodarczych za granicą
- opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, związanych z udziałem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
- opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej

Jak widać, założenia projektu są bardzo ambitne i naprawdę warto wziąć udział w Poddziałaniu 1.4.1. Skontaktuj się z nami, poznaj więcej szczegółów i podejmij współprace. Pomożemy Ci w sformułowaniu i złożeniu wniosku konkursowego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60