Regionalne Programy Operacyjne, RPO na lata 2014 - 2020


Spacjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Szczegóły RPO poniżej:

Na reazliację 15 regionalnych programów operacyjnych zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa przeznaczone zostanie ok. 60% funduszy strukturalnych.

Regionalny Program Operacyjny dla Małopolski

Regionalny Program Operacyjny dla Małoposlki RPO WM 2014 - 2020 przewiduje przwiduje utworzenie 12. osi piorytetowych (w tym dwie pomocy technicznej odrębnie dla EFRR oraz EFS:

- Oś 1: Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
- Oś 2: Cyfrowa Małopolska
- Oś 3: Aktywna gospodarczo Małopolska
- Oś 4: Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku
- Oś 5: Ochrona środowiska naturalnego
- Oś 6: Dziedzictwo i przestrzeń regionalna
- Oś 7: Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego
- Oś 8: Otwarty rynek pracy
- Oś 9: Region spójny społecznie
- Oś 10: Wiedza i kompetencje mieszkańców

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji dla Państwa firmy. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do Działania, sprecyzować jego temat, uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60