Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS
Nazwa beneficjenta: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Województwo:mazowieckie
Powiat: m.st. Warszawa
m.st. Warszawa
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki
Dziedzina: badania, rozwój, innowacje
Wartość projektu: 5 469 127.62 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 647 116.27 złOpis projektu


Digitalizacja dziedzictwa kulturowego, której celem jest przede wszystkim udostępnianie jego zasobów w postaci cyfrowej, ale również ich długotrwałe przechowywanie jako spuścizny dla przyszłych pokoleń, to standard w wielu krajach. Tym krokiem podąża również Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN) nie ma wątpliwości, jak istotne jest zapewnienie optymalnej infrastruktury, w ramach której opracowywane są unikatowe, historyczne materiały foto i fonograficzne, jak również zapewnienie angażującym się w te działania specjalistom lepszych warunków do wykonywania pracy.

Dlatego też celem utworzenia Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS było zapewnienie nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej digitalizowanie, archiwizowanie i udostępnianie historycznych materiałów dźwiękowych i fotograficznych, stanowiących bezcenną dokumentację dla wszystkich badaczy sztuki polskiej, w kraju i za granicą.

W wyniku realizacji inwestycji dokonano adaptacji części pomieszczeń na cele projektu CADIS, zapewniono nowoczesną aparaturę do opracowywania materiałów dźwiękowych i fotograficznych, zakupiono nowy sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym połączenie zasobów cyfrowych Instytutu z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi, zainstalowano urządzenia wirtualizujące zasoby, a także sporządzono sieć logiczną. Umeblowanie pomieszczeń zbiorów i pracowni zostało dostosowane do rodzaju oraz wymogów przechowywanych kolekcji.


Tytuł projektu: Unowocześnienie bazy sprzętowej w Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opiki Zdrowotnej we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i terapii cukrzycowych uszkodzeń naczyń siatkówki
Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Województwo:
Powiat: dolnośląskie
m. Wrocław
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej
Dziedzina: ochrona zdrowia
Wartość projektu: 446 037.49 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 291 417.37 złOpis projektu


Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej [WZSOZ] jest jedną z największych na Dolnym Śląsku przychodni specjalistycznych, której pacjentami są nie tylko mieszkańcy miasta Wrocławia, ale również okolicznych powiatów województwa. W placówce funkcjonuje m.in. Poradnia Okulistyczna, Poradnia Diabetologiczna oraz forma szczególnej opieki diabetologicznej pn. „Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka nad Pacjentem z Cukrzycą". W ramach opieki pacjentowi cukrzycowemu zapewnia się systematyczną, zintegrowaną opiekę diabetologiczną, okulistyczną, angiologiczną i kardiologiczną oraz szeroki wachlarz badań laboratoryjnych.

Celem projektu realizowanego w WZSOZ było zmodernizowanie bazy sprzętu do diagnostyki i terapii okulistycznej ze szczególnym uwzględnieniem powikłań cukrzycowych (cukrzycowe uszkodzenia naczyń siatkówki), a co za tym idzie podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do tego typu usług medycznych, a wreszcie zmniejszenie - poprzez badania profilaktyczne i terapię - niektórych skutków choroby cywilizacyjnej, jaką jest cukrzyca, w regionie (miasto Wrocław i okoliczne powiaty).


Tytuł projektu: Zasilanie wodorem silnika Wankla
Nazwa beneficjenta: Politechnika Lubelska
Województwo:lubelskie
Powiat: m. Lublin
Lublin
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe - 1.3.1. Projekty rozwojowe
Dziedzina: badania, rozwój, innowacje
Wartość projektu: 1 991 800.00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 693 030.00 złOpis projektu


Powszechnie dostępne silniki na wodór to atrakcyjna wizja przyszłości systemów spalania, bez zagrażającej środowisku emisji dwutlenku węgla. Technologie wykorzystujące to paliwo rozwijają się coraz szybciej, aby jednak mogło być ono wykorzystywane w różnych rodzajach napędów wciąż potrzeba wielu badań.

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej, dzięki wsparciu z Programu Innowacyjna Gospodarka, mogli przeprowadzić testy nad zastosowaniem wodoru jako paliwa w silniku Wankla. Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker podkreśla, że technologią interesują się polskie jednostki naukowo-badawcze oraz firmy produkujące agregaty prądotwórcze. Dużym odbiorcą tych nowatorskich rozwiązań może zostać przemysł wydobywczy węgla, siarki i innych surowców. Dlaczego zdecydowano się na zastosowanie wodoru w silniku Wankla?

- Ze względu na bardzo niski poziom hałasu oraz drgań, a także kształt komory spalania, który najlepiej sprawdza się podczas spalania wodoru - przekonuje Mirosław Wendeker. Rozwijana koncepcja, oprócz korzyści dla środowiska, pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań. Grupa projektowa opracowała sposób na wykorzystanie silnika Wankla napędzanego wodorem w domowych instalacjach elektrycznych i grzewczych.

Szerokie spektrum zastosowania wodoru do napędu stacjonarnych silników tłokowych lub turbinowych to szansa na upowszechnienie tańszego, ekologicznego paliwa.


Tytuł projektu: Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu
Nazwa beneficjenta: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Województwo:mazowieckie
Powiat: pruszkowski

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki
Dziedzina: badania, rozwój, innowacje
Wartość projektu: 8 067 268.88 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 798 387.55 złOpis projektu


Digitalizacja dziedzictwa kulturowego, której celem jest przede wszystkim udostępnianie jego zasobów w postaci cyfrowej, ale również ich długotrwałe przechowywanie jako spuścizny dla przyszłych pokoleń, to standard w wielu krajach. Tym krokiem podąża również Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN) nie ma wątpliwości, jak istotne jest zapewnienie optymalnej infrastruktury, w ramach której opracowywane są unikatowe, historyczne materiały foto i fonograficzne, jak również zapewnienie angażującym się w te działania specjalistom lepszych warunków do wykonywania pracy.

Dlatego też celem utworzenia Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS było zapewnienie nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej digitalizowanie, archiwizowanie i udostępnianie historycznych materiałów dźwiękowych i fotograficznych, stanowiących bezcenną dokumentację dla wszystkich badaczy sztuki polskiej, w kraju i za granicą.

W wyniku realizacji inwestycji dokonano adaptacji części pomieszczeń na cele projektu CADIS, zapewniono nowoczesną aparaturę do opracowywania materiałów dźwiękowych i fotograficznych, zakupiono nowy sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym połączenie zasobów cyfrowych Instytutu z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi, zainstalowano urządzenia wirtualizujące zasoby, a także sporządzono sieć logiczną. Umeblowanie pomieszczeń zbiorów i pracowni zostało dostosowane do rodzaju oraz wymogów przechowywanych kolekcji.


Tytuł projektu: Śląska sieć na rzecz wzornictwa
Nazwa beneficjenta: Miasto Cieszyn
Województwo:śląśkie
Powiat:

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Działanie: 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Dziedzina: badania, rozwój, innowacje
Wartość projektu: 1 119 921.19 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 839 940.90 złOpis projektu


Po latach uśpienia rozwija się polskie wzornictwo przemysłowe. Rodzimy rynek staje się równie wymagający, jak w krajach wysokorozwiniętych. Przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że design jest kluczem do sukcesu. Niestety, potencjał wzornictwa przemysłowego jest niedoceniany, choć polskie uczelnie kształcą co roku wielu zdolnych ludzi. By projekty nie pozostawały w biurkach, potrzebny jest dialog ludzi biznesu i wzornictwa.

Jednym z priorytetów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego jest promocja wzornictwa przemysłowego. To pozwoliło na przygotowanie projektu „Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa”. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (75 proc.) i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (25 proc.).


Tytuł projektu: System Wspomagania Zarządzania Edukacją w Tarnowie - EduNet
Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Tarnowa
Województwo:małopolskie
Powiat: m. Tarnów
Tarnów
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Dziedzina: telekomunikacja i e-usługi
Wartość projektu: 2 301 586.96 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 377 022.70 złOpis projektu


Projekt EduNet jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów szkół tarnowskich oraz ich rodziców, urzędników oraz mieszkańców wynikające z braku jednolitego systemu zarządzania przepływem pracy i obiegu dokumentów oraz systemu udostępniania informacji na temat szkół, utrudnionego dostępu do informacji na temat edukacji w Tarnowie.

Przedmiotem przedsięwzięcia było stworzenie i uruchomienie systemu wspomagającego zarządzanie Urzędem Miasta Tarnowa (UMT), tarnowskimi szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, a także utworzenie 12 publicznych punktów dostępu do Internetu zlokalizowanych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie (Telecentra).

Projekt obejmował budowę narzędzi ICT [System Planowania i Analiz, Portal Edukacyjny], których zadaniem jest wspomaganie zarządzania systemem edukacji w Tarnowie, elektronizację procesów administracyjnych w Urzędzie Miasta Tarnowa i w jednostkach organizacyjnych Miasta, w szczególności w szkołach oraz budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu poprzez wykorzystanie istniejących publicznych placówek bibliotecznych w Tarnowie.

Zadaniem Systemu Planowania i Analiz dla Systemu Edukacji (SPiA) - hurtowni danych - jest wykonywanie analiz, sprawozdań, zestawień oraz raportów. Dane, które będą przetwarzane to: informacje o drodze edukacyjnej ucznia, informacje finansowe związane z planowaniem i realizacją budżetów szkół, informacje związane z zasobami ludzkimi systemu edukacji w Tarnowie.

Fundusze europejskie

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60